Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU YourShoes.pl

 

I Wstęp

1. Treść niniejszego regulaminu określa warunki umowy cywilnoprawnej o świadczenie usługi pośrednictwa w dostawie towarów od sprzedawców zagranicznych.

2. Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed dokonaniem zawarcia umowy o świadczenie usług przez firmę Prowadzącego platformę usługową YourShoes.pl.

II Definicje wykorzystane w poniższym Regulaminie

1. Oferta – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru lub grupy Towarów administrowana przez Prowadzącego platformę usługową YourShoes.pl mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach dropshippingu,

2. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na Dostawcę. Rola Prowadzącego platformę usługową w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do Klienta. Ponadto Prowadzący platformę usługową inkasuje należność pieniężną, przekazuje ją w imieniu Klienta do Dostawcy, zatrzymując należną Prowizję. Prowadzący platformę usługową nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy kupna-sprzedaży,

3. Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy kupna-sprzedaży przekazywana przy pośrednictwie Prowadzącego platformę usługową,

4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182),

5. Dostawca – podmiot będący stroną umowy kupna-sprzedaży Towaru prezentowanego na platformie usługowej zawieranej z Klientem zobowiązany do dostarczenia Towaru wraz z rachunkiem,

6. Klient – osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, występująca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która składając zamówienie poprzez platformę usługową YourShoes.pl zobowiązuje Prowadzącego platformę usługową do przesłania Zamówienia celem zawarcia Umowy kupna-sprzedaży z Dostawcą,

7. Prowizja – wynagrodzenie należne Prowadzącemu platformę usługową od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

8. Koszt całkowity – Cena wraz z Prowizją,

9. Towar –  własność Dostawcy prezentowana na platformie usługowej,

10. Umowa kupna-sprzedaży – umowa kupna-sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Dostawcą (sprzedającym) a Klientem (kupującym),

11. Prowadzący platformę usługową – firma pośrednicząca w transakcji na zasadach dropshippingu,

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Prowadzącego sklep Dostawcy, zawierające w szczególności informację w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

III Warunki ogólne

1. Przed zakupem należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnych poza swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a więc występujących w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 

Zakup oznacza:

   a) akceptację postanowień Regulaminu,

  b) wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową kupna-sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014.1182).

3. Prowadzący platformę usługową nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy kupna-sprzedaży. Prowadzący platformę usługową oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta Ceny.

4. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.

5. Wszystkie informacje znajdujące się na stronie platformy, odnoszące się do Towaru/ów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych na platformie usługowej YourShoes.pl z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie w możliwie jak najszybszym czasie i może dokonać zmiany części bądź całości Zamówienia.

7. W przypadku kiedy zawarcie Umowy kupna-sprzedaży jest niemożliwe z powodu braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od całości lub części umowy, a Zamówienie zostaje w całości lub częściowo anulowane, o czym Kupujący jest informowany drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Dostawcę zwrócona za pośrednictwem Prowadzącego platformę usługową niezwłocznie od momentu skutecznego poinformowania Kupującego o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

8. Zdjęcia umieszczone na platformie YourShoes.pl mają charakter informacyjny i mogą odbiegać nieznacznie od otrzymanego Towaru (wynika to z odmiennej kalibracji ekranu u różnych Kupujących).

9. Względem Prowadzącego platformę usługową nie przysługują Klientowi żadne roszczenia powstałe w związku z zawartą lub przyszłą Umową kupna-sprzedaży. Stroną Umowy kupna-sprzedaży jest Dostawca.

10. Prowadzący platformę usługową odpowiada względem Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy uiszczonych przez Klienta należności z tyt. zawartej Umowy kupna-sprzedaży, w szczególności Ceny.

11. Wszelkie prawa autorskie do opisów oraz zdjęć składające się na prezentację Towaru przysługują wyłączenie Dostawcy. Dostawca udzielił Prowadzącemu platformę usługową niewyłącznej licencji na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem wspomnianych zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.

12. Prowadzący platformę usługową nie ma obowiązku udzielenia informacji w zakresie danych identyfikujących Dostawcę w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykorzystania dla celów konkurencyjnej działalności gospodarczej albo ograniczenia lub zakłócenia działalności gospodarczej Prowadzącego platformę usługową. Informacje te, jako posiadające wartość gospodarczą, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Prowadzącego platformę usługową w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2003.153.1503 z późn. zm.).

IV Procedura składania zamówień

1. Realizacja usługi Prowadzącego platformę usługową w celu przekazania treści Zamówienia do Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem przycisku „Zamawiam” dostępnego na stronie sklepu.

2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem przycisku „Zamawiam” jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia.

4. Klient ma prawo zwolnić Prowadzącego platformę usługową z obowiązku przekazania Zamówienia Dostawcy (Anulacja Zamówienia) także po kliknięci przycisku „Zamawiam”. Stosowne oświadczenie woli, powinno być wysłane drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin od kliknięcia przycisku „Zamawiam” na adres mailowy: shop@yourshoes.pl. Prowadzący Platformę usługową może odmówić „Anulacji Zamówienie” jeżeli dane zostały już przekazane dostawcy a zamówienie jest w realizacji. W przypadku anulowania zamówienia Prowadzący platformę usługową może żądać zwrotu poniesionych kosztów, w tym kosztów przekazania Ceny czy realizacji przelewu zwrotnego.

V Płatności. Koszty.

1. Prowadzący platformę usługową pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności, z tytułu Umowy kupna-sprzedaży, należnych Dostawcy od Klienta.

2. Wszystkie ceny Towarów umieszczone na platformie są Kosztami całkowitymi w polskich złotych oraz zawierają koszty dostawy. 

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Dostawcy od chwili kliknięcia przycisku „Zamawiam”.

4. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:

    a) Przelew bankowy

    b) Płatność online

VI Procedura realizacji Zamówienia

1. Tylko i wyłącznie po dokonaniu przez Klienta zapłaty Kosztu całkowitego Prowadzący platformę usługową przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Prowadzący platformę usługową przekazuje również w imieniu Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy.

2. Towar wysyłany jest gównie z magazynów zlokalizowanych na terenie Azji oraz Europie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty. Przewidywany czas dostawy Towaru wynosi do 30 dni roboczych.

3. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Prowadzącego platformę usługową.

4. W sytuacji gdy Towar nie dotrze do Klienta w podanym wyżej terminie, Klient powinien o tym poinformować Prowadzącego platformę usługową. Na żądanie Klienta zostanie mu zwrócony uiszczony Koszt całkowity za Towar.

5. Dostawca ma obowiązek dostarczyć Towar wybrany przez Klienta nieobarczony wadami.

6. W przypadku doręczenia Towaru po otrzymaniu zwrotu pieniędzy, Klient zobowiązany jest do:

   a) odesłania przesyłki zawierającej Towar na adres Prowadzącego platformę usługową,

   b) powiadomienia Prowadzącego platformę usługową za pośrednictwem adresu email o chęci zatrzymania Towaru z

       jednoczesnym uiszczeniem Kosztu całkowitego.

VII Procedura odstąpienia od umowy

1. Prowadzący platformę usługową informuje w imieniu Dostawcy, że każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru).

2. Klient może odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży (zawartej na odległość), składając Dostawcy za pośrednictwem Prowadzącego platformę usługową oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to powinno zostać wysłane mailowo, z podaniem w tytule maila numeru zamówienia na adres e – mail: shop@yourshoes.pl.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Zakupiony Towar należy zwrócić zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi przez Prowadzącego platformę usługową.

4. Dostawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odesłanego przez Klienta (będącego konsumentem), zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Zwracany przez Klienta Towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W przypadku gdy zwrócony przez Klienta towar jest uszkodzony uszczerbek w jego wartości pokrywany jest z uiszczonej ceny. Jeżeli zaś zwrócony Towar jest w takim stanie, że jego dalsza odsprzedaż go jest niemożliwa lub znacznie utrudniona Dostawca zalicza uiszczoną przez Klienta Cenę na poczet naprawienia szkody – Cena nie podlega zwrotowi.

VIII Procedura Wymiany Towaru

1. Chęć wymiany Towaru należy kierować na adres e-mail shop@yourshoes.pl.

2. Kupujący odsyła pełnowartościowy Towar do Dostawcy, który po otrzymaniu Towaru wysyła nowy Towar wskazany przez Klienta.

IX Procedura Reklamacji Towaru

1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku, a to na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Księga IV, Tytuł XI „SPRZEDAŻ”, DZIAŁ I „Przepisy ogólne” art. 535 i następne, z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.

2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail shop@yourshoes.pl.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Prowadzący sklep informuje Klienta o decyzji drogą elektroniczną.

X Procedura Reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Prowadzący platformę usługową podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu platformy.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

4. Prowadzący platformę usługową /Użytkownik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI Cła i podatki.

1. Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem platformy usługowej przesyłany jest często spoza Unii Europejskiej i może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom, jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub tożsamemu). Ceny Towarów nie zawierają wzmiankowanych ewentualnych podatków lub ceł, których pokrycie spoczywa na Kliencie.

2. Wysokość wzmiankowanych ewentualnych ceł lub podatków może być uzależniona od rzeczywistej (rynkowej) wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez Klienta tytułem Ceny.

3. Kwestię zwolnień celnych reguluje w szczególności ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2009.324.23 z dnia 10 grudnia 2009 r.

XII Postanowienia końcowe

1. Prowadzący platformę usługową oferuje zachowanie prywatności i bezpieczne zakupy. Dokonując zakupu w Kupujący zgadza się na przekazanie swoich danych Dostawcy. Wszystkie informacje zebrane przez Prowadzącego platformę usługową są wykorzystywane tylko i wyłącznie do właściwego procesu zamówienia.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym platformę usługową a Klientem zostają poddane Sądowi powszechnemu właściwemu wg miejsca siedziby Prowadzącego platformę usługową.

3. Zmiany dzienników ustaw aktów prawnych wskazanych w Regulaminie nie powodują konieczności zmiany Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl